G TECH, Podgorica

You are here: Home
srijeda, 26 jun 2019

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupaAccessc

Kontrola pristupa jedan je od najvanijih osnovnih elemenata sistema tehni?ke zatite. Razvoj, usavravanje i prilago?enje cijene opreme omogu?ilo je primjenu sistema kontrole pristupa u svakodnevnom ivotu, a ne samo u visoko sigurnosnim sistemima.

Namjena sistema je selektivno ograni?enje pristupa u kontrolisana podru?ja, uklju?uju?i ?uvanje podataka o svim dozvoljenim prolascima, alarmnim stanjima i operaterskim aktivnostima. Sistem kao takav redukuje trokove fizi?ke zatite pruaju?i ve?i stepen sigurnosti.

Prednosti sistema kontrole pristupa su sljede?e:access_control

* Manji sigurnosni problem kod gubitka ili kra?e kartice u odnosu na klasi?ni klju?
* Kada zaposleni odlazi nema promjena brava, nego se njegova kartica jednostavno poniti
* Svaki korisnik ima jedinstvenu karticu ili identifikacioni element (ili biometrijski otisak prsta) to omogu?ava individualnu kontrolu kao i pra?enje aktivnosti
* Sistem kontrole pristupa omogu?ava svakoj osobi ulazak u razli?ita podru?ja skladno programiranim vremenskim intervalima. Promjene u praksi su brze i jednostavne.
* Svaki neovlateni pokuaj ulaska ostaje evidentiran

Sistem kontrole pristupa moemo iskoristiti za zatitu kompletnih poslovnih objekata kao i za zatitu posebno ti?enih cjelina kao to su:
604
* Server sobe
* Posebne kancelarije
* Arhivske prostorije
* Upravlja?ko nadzorne sobe
* Parkinge
* Liftove
* Skladita
* Trezore....

Evidencija i kontrola radnog vremena      
03a2dedf484e60828db64d63a93bbf25
Evidencija radnog vremena sastavni je dio modernih poslovnih sistema, i kao takav ?ini dio obrade poslovnih informacija poslovnog subjekta.

Evidencija radnog vremena u interesu je zaposlenog i poslodavca. Sistem evidencije radnog vremena svojim u?inkom indirektno unapre?uje racionalizaciju i organizaciju rada, odnosno pospjeuje sveukupnu u?inkovitost i produktivnost.

Dobrobiti evidencije radnog vremena:

* evidencija     
* Trenutan obra?un prekovremenih sati
* Smanjenje trokova vo?enjem ru?ne evidencije
* Smanjenje kanjenjasecurity_access_card_control
* Optimizacija poslovnih procesa
* Olakano planiranje radnih procesa
* Smanjenje administracije
* Kontrola odsutnosti

Optimalno kreiranje i projektiranje sistema evidencije radnog vremena, a sve prema specifi?nosti i zahtjevu korisnika, najbitniji je preduslov uspjenosti i efikasnosti sistema.

 Biometrijska kontrola pristupa kao jedan od najsavremenijih sistema za kontrolu pristupa

Thumb_Print_ScanDa li znate kada Vam zaposleni dolaze i odlaze sa posla? Da li imate utisak da Vam je neko bio u Vaem poslovnom prostoru iako ste Vi zadnji otili sa posla? Da li elite povecati radnu disciplinu? Da li elite investirati u opremu koja ce Vam se najbre otplatiti?

G TECH d.o.o. radi sa uredjajima koji su namijenjeni za kontrolu i evidenciju zaposlenih. Uredjajima se moe pristupiti iz lokalne racunarske mree ili preko interneta koristeci IP adresu.

Ugradjen web server

Ugradjen web server omogucava svim racunarima u lokalnoj mrei da direktno i istovremeno pristupe uredjajima koristeci neki od browser-a.

Razlicite kompjuterske platforme kao to su Apple Macintosh, Microsft Windows i MISC_Fingerprint_Features_lgLinux mogu pristupati ovim uredjajima.

Kompletan softver se nalazi u samom uredjaju.

Znaci bilo gde da se nalazite: kod kuce, u hotelskoj sobi ili na aerodromu, moete uvijek proveriti da li se Vai zaposleni nalaze u Vaem poslovnom prostoru. Moete dobiti izvetaj o vremenu koji su zaposleni proveli na radu. Takodje moete kontrolisati, izmijeniti ili onemoguciti prava pristupa u Vae kancelarije daljinskim putem preko interneta.

Zasto uvesti biometrijsku kontrolu pristupa?

Na razli?ite na?ine sistemi tehni?ke zatite su pruali korisnicima odre?eni nivo biometrics_-_mediumbezbjednosti. Sa razvojem tehnike i tehnologije, zahtjevi za bezbjedno?u su sve ve?i. Sa ciljem pove?anja bezbjednosti prate?i najnovija svjetska dostignu?a po?ela je upotreba biometrijskih ure?aja za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.

Problemi iz prolosti?

Praksa je pokazala da su korisnici na sve na?ine pokuavali da sabotiraju ure?aje. Kartice za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena na lak na?in mogu da do?u u ruke nepoeljnim osobama. Problem sa karticama koje se koriste za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, je to nikada nismo sigurni da je osoba koja se identifikovala na ?ita?u ujedno i vlasnik kartice.

I zato biometrija?gen_img_2 

Otisak prsta je jedinstveni kod svakog ?ovjeka i kao takav idealan je za kontrolu jer nam daje najpouzdaniji sistem zatite, odnosno vjerodostojnu sliku o pristupu  korisnika. Otisak prsta ne moemo pozajmiti drugoj osobi, niti nam ga neko moe ukrasti kao to je to slu?aj sa karticama. Skener otiska prsta reaguje na otisak prsta temperature ljudskog rijela, tako da scene iz filmova kada pomra?eni um rjeava da nekom odsje?e prst ovdje ne prolaze.

IP TEHNOLOGIJA

x3192818351039782_0Pored toga to su ure?aji biometrijski, ve?ina ure?aja je tako?e i IP, to zna?i da im moete pristupiti iz lokalne mree u firmi (ukoliko Vam administrator da lozinku) ili putem interneta koriste?i stati?ku IP adresu.

Neki od ure?aja za kontrolu pristupa imaju i softver ugra?en u samom ure?aju. Zadavanjem IP adrese, moe se pristupiti ure?aju putem bilo kojeg browsera (Internet Explorer, Mozilla itd). Tako?e podrava i sve operativne sisteme kao to su Windows, Linux, Apple Macintosh...

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte...