G TECH, Podgorica

You are here: Home
srijeda, 26 jun 2019

PROTIVPROVALNI (ALARMNI) SISTEMI

17

Svima nam je cilj osigurati teško ste?enu imovinu i pove?ati sigurnost.Za ostvarenje tog cilja nam je potreban protivprovalni sistem.
U ponudi imamo alarme za:

• Stanove, ku?e, vikendice
• Poslovne objekte


Alarmni sistemi štite od svake mogu?e neželjene situacije: provala, lom stakla, požar, gas ... koriste?i razne vrste senzora (detektora).AlarmSensor
Vrlo je bitno provalu detektovati u najranijoj fazi – pri pokušaju obijanja vrata, prozora ili razbijanja stakla. Za to koristimo magnetne kontakte i detektore loma stakla. Pomo?u infracrvenih senzora štitimo prostor unutar objekta ili u njegovoj blizini jer oni detektuju prisutnost toplote kojom zra?i ljudsko telo.
Svi detektori koriste napredne tehnologije obrade signala, ?ime se postiže pouzdanost u radu, i maksimalno se spre?ava pojava “lažnih alarma”. Detektore je mogu?e spajati sa centralom ži?ano ili beži?no.
Alarmni sistemi deluju preventivno. Provalnici deluju linijom manjeg otpora – spoljašnja sirena ?e ih vrlo verovatno udaljiti od Vašeg objekta. Ako do provale ipak do?e, uklju?uje se snažna sirena i svjetlosna signalizacija. Eventualni pokušaj njenog
onesposobljavanja ne?e uspjeti ako ugradite sirenu sa sopstvenim napajanjem, koja pri pokušaju rezanja kabla kojim je povezana sa centralom, odmah po?inje svirati. Svjetlosna signalizacija ?e pomo?i da se no?u lakše locira objekat u alarmu.

Koriš?enje visokokvalitetnih protivprovalnih ure?aja za zaštitu iznutra, ili kod ve?ih ogra?enih sa5pobjekata i zaštite spolja jedan je od boljih na?ina objezbje?ivanja. Ukoliko se ugradi ovakav sistem na odgovaraju?i na?in u poslovni prostor, onda se vjerovatno?a provale ili napada na objekat smanjuje nekoliko puta u odnosu na objekat u kome nema ovakve zaštite.

Protivprovalni ure?aj za zaštitu ima preventivno djelovanje na potencijalnog provalnika ili napada?a, jer oni biraju prvenstveno nezašti?ene lokacije.
Ukoliko provalnik pokuša da u?e u objekat, ispolji?e se aktivno djelovanje elektronskog obezbe?enja, oglasi?e se snažna zvu?na i svjetlosna signalizacija ?ime se smanjuje vjerovatno?a uspjeha provalnika.

U slu?aju oružane plja?ke može se umjesto djelovanja sirene koristiti tzv. tihi alarm, a u obje vrste napada i automatsko obavještavanje telefonskim putem (na fiksni telefon ili mobilni telefon).intruder

Svaki ugra?eni sistem elektronskih ure?aja za zaštitu brzo vra?a korisniku investiciju uloženu u njega, a upotrebna vrijednost se višestruko pove?ava kroz stalni rad - budnost nad ljudima i imovinom.

Nestru?no projektovanje i ugradnja djelimi?no ili potpuno degradira performanse sistema zaštite, te se posao takve vrste mora povjeriti stru?nim i pouzdanim ljudima i firmama.

G TECH vrši ugradnju i projektovanje video nadzora, protivprovalnih sistema, kontrole pristupa, evidencije radnog vremena, inteligentnih sistema i slicno…

 

Alarmni sistemi

burglar1Zaštita imovine je osnovna namjena alarmnog sistema. Obezbje?uje se pravilnom procjenom bezbjednosne situacije na samom objektu i analizom svih mogu?ih na?ina ugrožavanja objekta i imovine. Na osnovu toga se donose odgovaraju?i zaklju?ci – koje mjere, postupke i tehniku upotrebiti radi ostvarivanja maksimalne zaštite imovine.

 

Visoka pouzdanost sistema obezbje?uje se kvalitetnim izborom opreme, pravilnim rasporedom elemenata alarmnog sistema i kvalitetnom montažom. Primjena alarmnih sistema je od najmanjih poslovnih i stambenih prostora, do velikih poslovnih i magacinskih prostora, banaka, obrazovnih, sportskih i objekata specijalne

namjene, itd.

 

Alarmni sistemi se sastoje od:

Intruder_Alarm_Keypad3

* alarmne centrale odgovaraju?eg kapaciteta, koje posjeduju automatsku dojavu alarma putem PTT ili GSM mreže.
* akumulatora 7Ah, 12V (rezervnog napajanja za slu?aj nestanka napajanja)
* detektora (infracrvenih, mikrotalasnih, akusti?nih, vibracionih, magnetnih, kontaktnih i kombinovanih, ži?nih i beži?nih), jednog ili više, istog ili razli?itog tipa zavisno od situacije na objektu* sirene (unutrašnje i/ili spoljne antisabotažne, samonapaju?e)
* beži?nih i ži?nih panik-tastera
* detektora dima, pove?anja temperature, vlage, otrovnih i zapaljivih gasova i sl.

Sistemi protivprovalne zaštite u opštim crtama nude korisniku :

- budnost nad imovinom korisnika 24 h dnevno, 365 dana u godini,burglar-alarm-system
- pouzdanost u radu,
- mogu?nost javljanja snimljene poruke korisniku u slu?aju alarma (4 tel. broja ),
- psihološko dejstvo na provalnika sa sirenom prodornog zvuka,
- otpornost sistema na sabotažu ( prekid napajanja, presjecanje kablova ...),
- detekciju kretanja, ?ak i sa neosjetljivoš?u na ku?ne ljubimce,
- detekciju otvaranja vrata i prozora ili loma i rezanja stakla,
- detekciju dima i vatre, ?ime se sistem pretvara i u protivpožarni sistem,
- izuzetno jednostavnu upotrebu ,
- pani?no aktiviranje sistema u slu?aju hitne potrebe ( npr. napad ili iznenadno pogoršanje zdravstvenog stanja ),